Betingelser

Anvendelse af salgs- og leveringsbetingelserne:

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser af 25/11 2016 finder anvendelse på samtlige køb, bestillinger og andet samarbejde (samlet set benævnt “Køb”) mellem Datapilots ApS (“Datapilots”) og kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem Datapilots og kunden forud for Købet.

Tilbud:

Afgivne skriftlige tilbud fra Datapilots til kunder er gældende i 30 dage regnet fra afgivelse af tilbuddet, med mindre andet fremgår af tilbuddet. Når tilbuddet antages af kunden ved afgivelse af ordren indgås der en bindende aftale mellem Datapilots og kunden.

Alle priser i tilbud og ordrebekræftelser er altid ekskl. moms.

Annullering af ordre:

Såfremt en kunde ønsker at annullere en allerede afgivet ordre til Datapilots, forbeholder Datapilots sig ret til at fakturere alle afholdte omkostninger ved Købet, herunder men ikke begrænset til omkostninger til tredjemand til udvikling, omkostninger til komponenter, intern arbejdsløn mv.

Datapilots kan til enhver tid efter eget ønske annullere en tidligere bekræftet ordre, herunder men ikke begrænset til tilfælde, hvor kunden har et uafklaret økonomisk mellemværende med Datapilots, hvor Kunden er i generelle økonomiske vanskeligheder eller hvis Datapilots ikke ser sig i stand til at levere Købet.

Mangler og levering:

I forbindelse med Køb vil Datapilots altid forsøge at oplyse en forventet leveringstid. Leveringstiden vil altid være fastsat efter Datapilotss bedste skøn, men skal være uden bindende virkning for Datapilots, idet Datapilots til tider vil være afhængig af tredjemænds leverancer af delelementer, nyudvikling, etc.

Ved levering af Køb skal forstås, at Købet er leveret hos kunden, hvis der er tale om varer uden særskilt funktionalitet, alternativt ved services som systemer, software og andre typer af leverancer, at Købet er i drift hos kunden, og at Købet kan løse tydeligt oplyste og tilsigtede opgaver for kunden samt opfylde angivne kravspecifikationer uden grove fejl. Datapilots gør opmærksom på, at mindre fejlretning, som ikke hindrer Købets drift og brug, er naturlig forekommende ved sådanne varer og services som Datapilots leverer, hvorfor sådanne mindre fejl og tilpasninger skal accepteres af kunden i tiden efter levering. Fejlretninger med videre vil altid blive forsøgt hurtigst muligt og senest indenfor 2-4 uger.

Mindre fejl og tilpasninger ved leverede services som findes i funktionaliteter, software, mv., er således ikke udtryk for, at et Køb ikke er leveret, ligesom de ikke er udtryk for mangler ved Købet. Såfremt der er tale om hardware med indbyggede funktionaliteter, gælder samme forhold, idet mindre fejl og behov for tilpasninger ved disse ikke kan være udtryk for manglende levering eller udgøre en mangel ved varen.

Kunden accepterer således ved deres Køb, at ingen forsinkelse, uanset art, ved levering kan lede til misligholdelsesbeføjelser, herunder give kunden retten til at hæve købe. Kunden accepterer desuden ved Køb, at der kan være uoverensstemmelser og mindre fejl ved Købet, som først rettes og tilpasses efter levering, hvilket er sædvanligt ved sådanne Køb.

Der gøres særligt opmærksom på, at der ved levering af prototyper er tale om helt særligt tilpassede og udviklede varer, hvor Datapilots ikke forud for leveringen kan garantere nogen funktionalitet.

Såfremt der rettidigt er reklameret over mangler ved det leverede Køb, og Datapilots anerkender, at der er tale om en mangel, forbeholder Datapilots sig den fulde ret til at vælge mellem at afhjælpe og udbedre manglerne eller sørge for en ombytning af Købet.

Fysisk forsendelse:

Forsendelsesmåden vælges af Datapilots efter bedste skøn, såfremt kunden ikke udtrykkeligt oplyser andet og parterne skriftligt har aftalt dette. Ved ekspres- og flyforsendelser, eller hvis kunden ønsker en forsendelsesmåde, der afviger fra Datapilotss normale forsendelsesmåde, forbeholder Datapilots sig ret til at debitere køber den fulde fragtomkostning.

Fakturering og betaling:

Betalingsbetingelserne er otte (8) dage netto medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.

Ved overskridelse af forfaldstidspunktet pålignes fakturabeløbet 1,5 % rente pr. påbegyndt måned samt et rykkergebyr på kr. 100,- pr. rykker. Vi forbeholder os ret til at ændre rentesatsen, såfremt der sker ændringer i diskontorentesatsen, hvorfor kunder skal sørge for ved hvert eneste Køb at gennemlæse disse betingelser for at sikre sig at være fuldt opdaterede på Datapilotss betingelser.

Køb i form af hosting-produkter, såsom abonnement på hjemmesider, e-mail, CMS-systemer mv. samt support-aftaler faktureres altid halvårligt forud medmindre andet aftales skriftligt. Sker betaling ikke rettidigt, forbeholder Datapilots sig retten til at lukke adgangen til Købet straks.

Opsigelse:

Alle bestillinger af Køb i form af hosting-produkter forudfaktureres som udgangspunkt for en periode på seks (6) måneder og kan senest opsiges skriftligt med en måneds varsel til udløb af en abonnementsperiode. Datapilots refunderer ikke betalinger for produktet, såfremt kunden ønsker at opsige og nedlægge sit produkt midt i en periode, men leverer selvfølgelig altid ydelsen i den forudbetalte periode, såfremt kunden ønsker det.

Misligholdelse af kontrakt:

Datapilots forbeholder sig retten til at ophæve ethvert køb med en kunde straks og uden ugrundet ophold, såfremt kunden har misligholdt aftalen ved manglende betaling. Datapilots forbeholder sig ligeledes retten til at suspendere hjemmesider, e-mails, CMS-systemer mv., efter eget valg, såfremt kunden efter gentagne rykkere ikke har betalt et eller flere forfaldne fakturabeløb. I tilfælde af suspension kan Datapilots sende et varsel til kunden om sletning af Købet samt alle de oplysninger, informationer og andet brugergenereret indhold, som måtte være opbevaret eller gemt heri. Datapilots forbeholder sig herefter retten til at slette Købet samt alt indhold mv. tidligst 14 dage fra afsendelsen af varslet.

Reklamation / annullering:

Køber skal kontrollere sine Køb straks ved levering, og eventuel reklamation over mangler ved Købet skal finde sted senest otte (8) dage fra modtagelse af Købet. Såfremt der er tale om Køb, der består af fysiske varer, skal varerne omgående returneres til Datapilots i samme stand som ved levering, medmindre andet er aftalt skriftligt med Datapilots.

Uanset årsagen til kundens reklamation, berettiger reklamation ikke kunden til at tilbageholde betaling for det leverede Køb.

Idet kundens undersøgelsespligt foreligger straks ved modtagelse og hurtigst muligt, hæfter Datapilots på ingen måde for ansvar i forbindelse med skade forårsaget af Købet på kundens ejendele eller andre tab lidt. Se mere under overskriften ansvar.

Returnering:

Køb helt eller delvist bestående af tilpassede ydelser, såsom men ikke begrænset til Datapilots udviklede systemer og designs, hardware med indbyggede funktionaliteter, mv. kan ikke returneres.

Leveret hardware, som ikke er tilpasset særligt til kunden, tages kun retur efter forudgående skriftlig aftale. For varer, der returneres uden forudgående skriftlig aftale, nægtes modtagelse. Returnering skal altid ske for kundens regning. Særligt gøres opmærksom på, at specielt forarbejdede emner, specielt hjemkøbte varer, særfremstillinger, bestillingskøb mv. ikke tages retur.

Ejendomsforbehold:

Ejendomsretten over Køb uanset Købets art skal forblive hos Datapilots, indtil hele købesummen med renter, omkostninger m.v. er fuldt indbetalt på den af Datapilots angivne konto. Kunden er således forpligtet til at holde ethvert modtaget Køb adskilt fra andre genstande hos kunden, indtil sådan betaling er sket, således at Købet til enhver tid kan individualiseres fra kundens andre ejendele.

Immaterielle rettigheder:

Alt hvad Datapilots har tilvejebragt til brug for Købet, herunder men ikke begrænset til designs, tekster, kildekoder, billedmotiver, oplysninger, manualer etc. er Datapilotss ejendom og skal forblive Datapilotss ejendom. Kunden gives således alene en brugsret til disse ejendele, medmindre det er særskilt skriftligt aftalt, at kunden erhverver ejendomsretten hertil.

Sådant materiale kan således heller ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret af kunden eller videreoverdrages fra kunden til tredjemand. Dette gælder uanset, om Købet måtte være særskilt faktureret.

Der gøres særligt opmærksom på, at Datapilots til enhver tid har enhver ophavsret til kildekoder produceret af Datapilots eller Datapilotss underleverandører, og at Køb foretaget hos Datapilots aldrig vil udgøre en overdragelse af ophavsret fra Datapilots til kunden. Kunden må således ikke videreformidle, videresælge, dekompilere eller på anden vis råde over eller handle med kildekoder uden forudgående skriftlig tilladelse fra Datapilots. Dette er fuldt gældende for alle køb, uanset tidspunktet for købet og selvom købesummen for ydelsen er fuldt indbetalt. Der gøres opmærksom på, at der i de leverede Køb kan indgå open source komponenter. Licensbetingelserne for de enkelte open source komponenter er gældende for disse, og har således forrang for Aftalen mellem Datapilots og kunden.

Det bemærkes, at Datapilots forbeholder sig enhver ret til at overdrage retten til enhver immaterialret til tredjemand, som herefter vil have den fulde ret til at håndhæve ovenstående overfor kunder.

Persondata:

Som en del af Købet kan Datapilots levere hardware med indbyggede funktionaliteter, herunder eksempelvis hardware, der kan indsamle og lagre oplysninger. Datapilots er ikke og kan ikke gøres ansvarlig for indsamling eller behandling af persondata, som sker via sådanne varer, idet kunden til enhver tid vil være at betragte som dataansvarlig.

Datapilots er desuden som hovedregel ikke at betragte som databehandler da Datapilots ikke skal kunne tilgå data indsamlet eller opbevaret i hardware. Særligt i forbindelse med levering af hardware med indbyggede funktionaliteter, gøres kunden opmærksom på, at det er kundes ansvar at sikre, at Datapilots ikke kan tilgå data eller på anden vis får tilført viden om data, såsom betalingsoplysninger, navne, brugere, osv. I de tilfælde, hvor Datapilots i henhold til de persondataretlige regelsæt er at betragte som databehandler, indgås særskilt databehandleraftale.

Ansvar:

Medmindre andet er aftalt skriftligt, sker levering af Køb for kundens regning og risiko. Uanset om Datapilots afholder udgifterne til Købets levering, bærer kunden således den fulde risiko for hændelige begivenheder, der rammer Købet efter afsendelse fra Datapilotss forretningssted.

Kunden kan ikke gøre andre krav gældende end afhjælpning og ombytning i tilfælde af mangler. Denne ansvarsbegrænsning gælder ethvert direkte eller indirekte tab, som manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab. Datapilotss samlede økonomiske ansvar kan aldrig den samlede kontraktsum for det Køb, kunden har gjort, som har forårsaget tabet.

Datapilots er ikke ansvarlig for skade forvoldt på fast ejendom, løsøre eller personer, som indtræder efter risikoovergang, og som forvoldes af en defekt ved den leverede vare eller service, eller som forvoldes af en vare eller service fremstillet eller erhvervet af kunden, hvori det af Datapilots leverede produkt indgår. I den udstrækning Datapilots måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er kunden forpligtiget til at holde Datapilots skadesløs for sådan skade, som Datapilots ikke er ansvarlig for i henhold til ovenstående ansvarsfraskrivelse. Datapilots er i intet tilfælde ansvarlig for kundens driftstab, datatab, tabt fortjeneste eller andre indirekte tab. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatning omfattet af dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

For skade på person eller ting, produktansvar, begrænses ansvaret mest muligt og Datapilots hæfter alene i det omfang erstatningsansvar kan pålægges Datapilots i henhold til dansk ret. Datapilots påtager sig dog i intet tilfælde ansvar for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab, ligesom et samlet økonomisk produktansvar aldrig skal kunne overstige den samlede kontraktsum for det Køb, kunden har gjort, som har forårsaget produktskaden.

For så vidt angår brug af open source produkter fraskriver Datapilots sig udtrykkeligt og fuldstændigt ethvert ansvar, herunder men ikke begrænset til direkte og indirekte tab, såsom driftstab eller andre indirekte tab, der måtte skyldes fejl eller sikkerhedshuller i nuværende eller fremtidige opdateringer i sådanne open source programmer eller installerede extensions.
For så vidt angår Køb af hardware herunder hardware med indbyggede funktionaliteter, herunder til brug for kommunikation og indsamling af data, fraskriver Datapilots sig udtrykkeligt og fuldstændigt ethvert direkte og indirekte ansvar, herunder men ikke begrænset til ansvar for datatab, tab i forbindelse med uvedkommendes adgang til informationer.

Ændring af forretningsbetingelser:

Datapilots forbeholder sig ret til løbende at ændre de gældende forretningsbetingelser. Ændringer i forretningsbetingelserne vil blive offentliggjort på vores hjemmeside. Vi anbefaler derfor alle vores kunder at gemme et eksemplar af de gælden forretningsbetingelser, for det Køb de har gjort.